Our social:

Latest Post

Thursday, 22 June 2017

Ανοικτή επιστολή Παμμακεδονικών Ενώσεων

      Ανοικτή επιστολή Παμμακεδονικών Ενώσεων

Με δελτίο Τύπου, οι Παμμακεδονικές Ενώσεις της ελληνικής ομογένειας απέστειλαν προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, τον Πρόεδρο της Ν Νέας Δημοκρατίας, τον Τομεάρχη  Εξωτερικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την ανοικτή αντίθεση τους στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την θέση του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας να μην αποδέχεται τη χρήση του όρου «Μακεδονία» στην ονομασία της γειτονικής χώρας.

Το πλήρες κείμενο της ανοικτής αντίδρασης των Παμμακεδονικών Ενώσεων έχει ως εξής:

Sunday, 18 June 2017

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Συμπόσιο και Συνέδρια Παμμακεδονικών Ενώσεων


Η Εταιρεία Μακεδονικών  Σπουδών, διοργανώνει Παγκόσμιο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα
" Η Μακεδονία δια μέσου των Αιώνων. Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις ".
Στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017.
Κατά την επίσημη έναρξη του Συμποσίου, θα κηρυχθεί και η έναρξη των εργασιών του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμμακεδονικών Ενώσεων και του 71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμερικής, στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
Εθνικής Αμύνης 4, 1ος όροφος. Ε.Μ.Σ.- Δ.Ε.Ο.Μ._News Letter_Ιούνιος_2_2017

  EΔΩ LINK TO: Εταιρεία Μακεδονικών  Σπουδών 


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΗΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με ικανοποίη- ση ανήγγειλε στο προ-
ηγούμενο τεύχος την λειτουργία του νεοσύστατου Δικτύου Επι- κοινωνίας Ομογενών Μακεδό- νων (Δ.Ε.Ο.Μ.) ως Τμήματός της (συνέχεια του άλλοτε Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων), σε μια εθνική προσπάθεια σύσφιγξης των σχέσεών της με τις Παμμα- κεδονικές Οργανώσεις της Υφη- λίου. Στο πλαίσιο του ευγενικού αυτού στόχου της διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη, στο ιδιόκτη- το κτίριό της (Εθν. Αμύνης 4), Πα- γκόσμιο Επιστημονικό Συμπό- σιο την 23η Ιουλίου 2017 με θέμα “Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Ιστορικά δεδο- μένακαισύγχρονεςπροκλήσεις”. Ευχής έργον και ευτυχής συ- γκυρία τυγχάνει το γεγονός ότι η πραγματοποίηση του 12ου Πα- γκοσμίου Συνεδρίου Παμμακε-
δονικών Ενώσεων και του 71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμε- ρικής θα συντελεσθεί φέτος στην Μακεδονία μας. Μια μεγάλη ευ- καιρία για όλους μας, οι Εργασί- ες του Παγκοσμίου Επιστημονι- κού Συμποσίου μας να τελούνται στον ίδιο τόπο και χρόνο με την έναρξη των δύο παραπάνω Συ- νεδρίων των Ομογενών μας, τα οποία θα συνεχισθούν στους τό- πους διεξαγωγής τους.
Οι Εργασίες θα αρχίσουν, σύμ- φωνα με το Πρόγραμμα, στις 11.00 το πρωί στην αίθουσα δι- αλέξεων της ΕΜΣ, αφού προηγη- θεί εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και κατάθεση στεφά- νων στο άγαλμα του Μεγ. Αλε- ξάνδρου (Νέα Παραλία). Διακε- κριμένοιομιλητέςστησυνέχεια θα μας μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε επίκαιρα θέματα ιστορι- κού και εθνικού χαρακτήρα με συντομία και σαφήνεια. Στον ισό-
γειο χώρο του κτιρίου (bistro La Place Mignonne) θα ακολουθήσει δεξίωση των Συνέδρων παράλ- ληλα με παραδοσιακούς χορούς. Μετά το πέρας των εκδηλώσε- ων οι Σύνεδροι θα μεταφερθούν στον προορισμό πραγματοποίη- σης των Συνεδρίων τους, σύμφω- να με το πρόγραμμά τους. Aνοίγουμε μια μεγάλη αγκαλιά και θα σας περιμένουμε με πολλή αγάπη. Για περισσότερες διευκρι- νίσεις θα σας ενημερώνουμε μέσω των Παμμακεδονικών Ενώσεων και των δύο Ιδρυμάτων (“Αυστρα- λιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών” και “ Ίδρυμα Μνημεί- ου Μεγάλου Αλεξάνδρου”). Υποσχόμαστε τέλος, η ενημέ- ρωσή σας, μέσω του παρόντος NEWSLETTER, να γίνεται συχνότερα περιλαμβάνοντας πάντα ενδιαφέροντα θέματα για τους Ομογενείς Μακεδόνες.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Ε.Ο.Μ.


Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 στην αίθουσα διαλέξεων πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας μας, κατά την διάρκεια της οποίας έγινε έκθεση των πεπραγμένων του λήξαντος έτους 2016.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016
Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1 - Βυζαντινή Μακεδονία στις 14 και 15 Μαΐου 2016
Με μεγάλη επιτυχία η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών οργάνωσε το Γ ́ Συμπόσιο της Εταιρείας μας, υπό τον τίτλο Βυζαντινή Μακεδονία, στην Αίθουσα Διαλέξεών της, με βασικές θεματικές εκτεινόμενες στη Θεολογία, την Ιστορία, τη Φιλολογία, το Δίκαιο, την Αρχαιολογία και την Τέχνη. Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Μ.Σ. καθ. κ. Κων. Π. Χρήστου, ενώ την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο Ομ. Καθ. Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. Νάκος.
Τις Επιτροπές του αποτελούσαν: Οργανωτική Επιτροπή τα μέλη του Διοι- κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Επιστημονική Επιτροπή: Γεώργιος Π. Νάκος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., (Πρόεδρος της Επιτροπής) και μέλη οι: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου, Καθηγητής Α.Π.Θ., Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας Α.Π.Θ., Πολύμνια Κατσώνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Μελίνα Παϊσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Ειδική Σύμβουλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Το κύριο χαρακτηριστικό του Συμπο- σίου αυτού ήταν το υψηλό επίπεδο και η μεγάλη συμμετοχή αξιόλογων εισηγητών (56), ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η έκδοση των Πρακτικών του.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Συνέδριο


 
Στις 18-19 και 20 Νοεμβρίου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.) πραγματοποίησε Πανελλήνιο Επι- στημονικό Συμπόσιο με θέμα: Αριστοτέλης: Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική. Το Συμπόσιο αφιερώθηκε στη μνήμη του μεγάλου διανοητή Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Η διοργάνωσή του τελέσθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου και της UNESCO. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. στη Θεσσαλονίκη. Οργανωτική Επιτροπή: Τα μέλη των Δ.Σ. των συνδιοργανωτριών Εταιρειών (Ε.Μ.Σ. & Ι.Λ.Ε.Χ.). Επιστημονική υπεύθυνη: η Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κα Τερέζα Πεντζοπούλου-Βα-
page6image19032 page6image19192
λαλά, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Συντονιστής της οργάνωσης ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Σ. και Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Χ. κ. Βασίλειος Ν. Πάππας, Δρ. Ιστορίας, Δικηγόρος, ο οποίος εν αρχή προ- σφώνησε και χαιρέτησε το Συμπόσιο.
Χαιρετισμό απηύθηναν: ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. κ. Αθ. Ε. Καραθανάσης και η κα Καίτη Τζιτζικώστα, Πρό- εδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, ενώ την έναρξη του Συμποσίου κήρυξε η Υφυπουρ- γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε η Ομότιμη Καθηγήτρια κα Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά. Ο αριθμός των διακεκριμένων εισηγητών ανήρχετο στους 20 με αξιόλογες εισηγήσεις.

Η τρίτη μέρα καλύφθηκε με ομιλία του Αρχαιολόγου κ. Κων. Σισμανίδη, ανασκαφέα των Αρχαίων Σταγεί- ρων που μίλησε με θέμα Ο Τάφος και το Ηρώον του Αριστοτέλη στα Αρχαία Στάγειρα και οι συνδιοργανωτές Πρόεδροι των Ε.Μ.Σ. και Ι.Λ.Ε.Χ. προλόγισαν την ομιλία.
Αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον η έκδοση των Πρακτικών του Συμποσίου.

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ:

Οι Πανηγυρικοί λόγοι:
-   Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη του Βασίλειος Ν. ----   Πάππας, Αφανείς Αγιορείτες στον Μακεδονικό Αγώνα
-   Θωμάς Π. Πέννας, Μακεδονικός Αγώνας – Βαλκανικοί Πόλεμοι-  Γεώργιος Π. Νάκος, Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού Δικαίου από την Επανάσταση του
1821 μέχρι την Παλιγγενεσία των Νέων Χωρών
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τ. 42 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τ. 66, τχ. 2
Πρακτικά του Γ ́ Επιστημονικού Συμποσίου Βυζαντινή Μακεδονία: Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 1016
Πρακτικά του Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου Αριστοτέλης: Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, 18-19-20 Νοεμβρίου 2016

Γ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Μ.Σ.

Παρουσιάσεις βιβλίων από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ε. Καραθανάση

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, ομιλία με τίτλο Συνοπτική Ιστορία του Μοναστηρίου, στην παρουσίαση του Λευκώματος Από τις όχθες του Υδραγώρα στην προκυμαία του Θερμαϊκού. Ένα ταξίδι εκατό χρόνων σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η Καρτερία» στην Αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου της κ. Αναστασίας Δ. Βακαλούδη, Δρ. Ιστορίας, Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Θεσσαλονίκης, Η Διδασκαλία της Ιστορίας με Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Θέμα της ομιλίας: H διδασκαλία της Ιστορίας, η εφαρμογή της με τα σύγχρονα μέσα. Κριτική και απόψεις.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιφανείς της Ανατολικής Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης κατά τον 18ο, 19ο και 20ό αιώνα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ιερό Ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η Αγία Τριάδα» στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα της ομιλίας: Οι λόγιοι της Ανατολικής Ρωμυλίας (Γκιουμουσκερδάνης, Μύρτιλος, Αποστολίδης, Χρ. Τσούντας, Δοξιάδης κ.ά.).

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Γ. Αντωνόπουλου Η Δράσις του Π/Π Λεβέντης στην Κύπρο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Αχίλλειον στον Βόλο, με θέμα: Τα γεγονότα στην Κύπρο το 1964.
Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, ομιλία για το βιβλίο του Εταίρου και εκδότη κ. Τάσου Κυριακίδη με τίτλο: Πόντος, Χαρακτικά, Χάρτες, Νομίσματα, στο Περίπτερο 13, Αίθουσα Πρόσφυγες της Δ.Ε.Θ

page8image20928
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, ομιλία στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσιάσεως της νέας έκδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Η Έξοδος, τόμ. Δ ́: Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο που οργάνωσε η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου, παρουσιάσεως του βιβλίου Πολεμικό Ημερολόγιο του λοχία Παναγιώτη Παναγιώτου. Αιχμάλωτος στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας 1916 Πολεμιστής και Αιχμάλωτος στη Μ. Ασία 1921-1923 του συγγραφέα Δημήτρη Κωνσταντάρα-Σταθαρά.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016, παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κων. Γκιουλέκα Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908. Η ένοπλη φάση. Από τις εφημερίδες της εποχής, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκη


Διαλέξεις ‒ Ομιλίες Προέδρου

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016, ομιλία στην εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων «Ο Παύλος Μελάς», στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., με θέμα Ο Μακεδονικός Αγών και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016, ομιλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανακήρυξη της Εθνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου στο Σωματείο «Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα». Θέμα της ομιλίας: Η Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, διάλεξη σε εκδήλωση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα: Εικόνες της Παλαιάς Θεσσαλονίκης – Η Εγνατία οδός.

Από 28-30 Μαΐου 2016, ως προσκεκλημένος από
τη Μητρόπολη Κερκύρας και τον Δήμο Κερκύρας μετείχε ως κύριος ομιλητής στο Συνέδριο με θέμα:
Η νίκη των χριστιανικών δυνάμεων κατά των Οθωμανών τον Αύγουστο του 1716 στην πολιορκία της Κέρκυρας.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016, διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων για τη Μακεδονία - Βαλκάνια που διοργάνωσε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας στην Κατερίνη. Θέμα της διάλεξης: Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά της Πιερίας.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016, ως προσκεκλημένος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Ένωσης Μικρασιατών Καβάλας ανέπτυξε σε ομιλία του το θέμα: Η Μικρασιατική Καταστροφή και το Προσφυγικό Ζήτημα στην Μακεδονία στην Καβάλα.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016, ως προσκεκλημένος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών Δράμας ανέπτυξε το θέμα: Η Μικρασιατική καταστροφή και το έπος του προσφυγικού κόσμου στη Μακεδονία σε ομιλία του στη Δράμα.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016, ομιλία στο Βελεστίνο με θέμα Ελληνόβλαχοι και πρόσφυγες στο Βελεστίνο, πρότυπο κοινωνικής συμβίωσης (1922-2016).
Επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. κ. Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης ανακηρύχθηκε αντεπιστέλλον μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».


Διαλέξεις ‒ Ομιλίες Γενικού Γραμματέα Βασίλειο Ν. Πάππα

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016, προσκεκλημένος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με τη συνεργασία της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Πέλλας ανέπτυξε το θέμα: Η προσφορά του Αγίου Όρους στους Εθνικούς Αγώνες, στο Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο Γιαννιτσών - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας στα Γιαννιτσά. Προηγήθηκε προβολή διαφανειών. Ακολούθησε συζήτηση και παρεμβάσεις.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: Εθνική προσφορά των Αγιορειτών στον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.ΜΣ.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016, διάλεξη με
θέμα: Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης – Η φιλία κατά τον Αριστοτέλη, στην Αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χανιώτης Χαλκιδικής, με διοργανωτή τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Αστυνομικών Χαλκιδικής (I.P.A. – Internation-
al Police Association – Region Halkidiki). Ακολούθησε τιμητική διάκριση στον ομιλητή.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016, ομιλία του με θέμα: Αριστοτέλης: Ένας πρόδρομος της εποχήςμας, στο Θέατρο Δήμου Καλαμαριάς, προσκεκλημένος του Συλλόγου Εδεσσαίων Θεσσαλονίκης.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016, ομιλία με θέμα: Αγιορείτες Μακεδονομάχοι, στο Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Οδοιπορικό της Παλαιάς Αθήνας»), με διοργάνωση του Πολιτιστικού Παγχαλκιδικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης», με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Οι πρώην και νυν Πρόεδροι της Ε.Μ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Ι. Μέρτζος και Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης μίλησαν για την Ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε στην εκπομπή της κυρίας Ελένης Κοκτσίδου «Ο Κόσμος αλλιώς».
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας μίλησε για την προσφορά της Αθωνικής Πολιτείας στους Εθνικούς Αγώνες και για την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής - Αγίου Όρους και Μακεδονίας γενικότερα στην ΕΡΤ2. Επίσης ο ίδιος παρεχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία του επετειακού έτους 2016 για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη                            ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΣ
                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25
ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τίμησε την 196η Επέτειο της Εθνεγερσίας την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, με Πανηγυρικό λόγο τον οποίο εκφώνησε ο κ. Γεώργιος Τσότσος Δρ Τοπογράφος Μηχ., Σχολικός Σύμβουλος και Ταμίας της Ε.Μ.Σ. με θέμα: Δυτικομακεδόνες αγωνιστές της ελευθερίας τον 19ο αιώνα.
Tuesday, 11 April 2017

Πρώην Αξιωματούχοι-Μέλη


The Panmacedonian Association was founded in 1960 in the city of Toronto.  Many charismatic leaders passed through the governance of the association and with their talent, perseverance and hard work contributed to the over-all growth of the association.  To honour all of them for their contributions we outline the names of the men and women councils from the founding of the association until today.  Association Presidents from 1960 – Present

Monday, 3 April 2017

Eυχαριστήρια ηλεκτρονική επιστολή, του καινούργιου Πρέσβη στον Καναδά κ. Δημητρίου Αζεμόπουλου

Με ευχαριστήρια ηλεκτρονική επιστολή, ο καινούργιος Πρέσβης  στον Καναδά κ. Δημήτριος Αζεμόπουλος, ευχαρίστησε την Οργάνωση για τη συγχαρητήρια επιστολή που εστάλη από τη Γραμματεία της Οργάνωσης. Γ.ΠΣας ευχαριστώ θερμότατα για την επιστολή σας η οποία με συγκίνησε. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία μου με τη Παμμακεδονική αποτέλεσε πάντοτε για μένα πηγή έμπνευσης και περηφάνειας. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον.

Sunday, 2 April 2017

Τα παιδιά του ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας Κοζάνης ευχαριστούν την Παμμακεδονική ΟντάριοΠολλά συγχαρητήρια για μία συμβολική βοήθεια

Τα παιδιά του ολοήμερου Νηπιαγωγείου  Ολυμπιάδας Κοζάνης, οι γονείς, η παιδαγωγός και η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης, ευχαριστούν την Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο για την συμβολική και ευγενική προσφορά των $1000,00(χιλίων) για τις ανάγκες του σχολείου, ύστερα από τις ζημιές που υπέστη από τις καιρικές συνθήκες.

Tuesday, 28 March 2017

Η Διασπορά- Κατ. Αποκατανίδου, Φιλόλογος
Κατερίνα Αποκατανίδου
Κλασική Φιλόλογος
Παρουσίαση Παμμακεδονικής
23 Μαρτίου 2017

Η Διασπορά:

Είμαστε πρώτα Έλληνες και μετά Καναδοί ή το αντίστροφο;
Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για τις εμπειρίες των προγόνων σας. Οι περισσότεροι από σας, αν όχι όλοι, είστε οι γιοί και οι κόρες των ανθρώπων που μετανάστευσαν στον Καναδά στα μέσα του 20ου αιώνα. Ως απόγονοι μεταναστών λοιπόν σίγουρα θα έχετε ακούσει για το μεγαλείο της Ελλάδας, μιας χώρας με ομορφιά και δύναμη ψυχής. Από τις πανέμορφες παραλίες μέχρι τις ανελέητες βουνοκορφές που υψώνουν δραματικά προς τον ουρανό; από τον ήλιο, τη μυρωδιά της γης, μέχρι και το κλίμα που πολλές φορές έχει τραγουδηθεί από Έλληνες και ξένους. Ένα κλίμα τόσο ευλογημένο που αποτελεί ιδανικό περιβάλλον ακόμα και για θεούς.

Ωστόσο, αναμφίβολα έχετε επίσης ακούσει για τις πολλές δυσχέρειες και καταστροφές που υπέστη η χώρα. Πολλαπλές οικονομικές κρίσεις έχουν χτυπήσει την Ελλάδα ήδη από το μέσα του 20ου αιώνα (αν και είχε μια μικρή ακμή στην οικονομία της κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου και την πρώτη του 21ου αιώνα). Η οικονομία της εποχής, όπως ειχε διαμορφωθεί, άρχισε να μην μπορεί να συναγωνιστεί τις ανάγκες ενός πληθυσμού που όλο και μεγάλωνε και ζητούσε να αποκτήσει τον πλούτο της Δύσης. Έναν πλούτο που παρατηρήθηκε και θαυμάστηκε μέσα από την Παγκοσμιοποίηση. Τα πράγματα έφταναν στο απροχώρητο και όλο και περισσότερο οι άνθρωποι άρχισαν να πείθονται από το όνειρο του “Ξένου”. Το πιο διάσημο από αυτά τα όνειρα για ευκαιρία ζωής ήταν το Αμερικάνικο όνειρο. Ένα όνειρο που τότε σήμαινε κάτι.

Εκτός από την οικονομία, ένας άλλος παράγοντας που ώθησε  τα διάφορα κύματα μεταναστεύσεων των Ελλήνων στις χώρες του εξωτερικού την περίοδο αυτήν ήταν ο πόλεμος. Εάν όμως είστε απόγονοι των ανθρώπων που ήρθαν από την Μικρά Ασία κατά τις αρχές του 20 αιώνα, τότε αυτός και μόνο είναι ο λόγος της μετανάστευσης τους. Ο πόλεμος. Μια μετανάστευση, δηλαδή, αναγκαστική. Και έτσι, ως απόγονοι αυτών των ανθρώπων έχετε σίγουρα ακούσει για το μεγαλείο των Ελλήνων οι οποίοι μπορούσαν να ιδρύσουν πατρίδα όπου και αν στέκονταν και να ακμάσουν όπου και αν πήγαιναν.

Αυτή η μικρή περιγραφή της εμπειρίας που είχατε καθώς μεγαλώνατε μπορεί να τη βρείτε λίγο πολύ ακριβής ή και καθόλου. Μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος της παρουσίασης. Όπως και να έχει όμως βρίσκομαι απόψε εδώ για να πιστοποιήσω τις ανεπίσημες αυτές μαρτυρίες των προγόνων σας. Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι το γεγονός ότι Έλληνες υπάρχουν παντού στον κόσμο είναι κάτι που δεν απορρέει μόνο από εξωτερικούς παράγοντες. Υπάρχουν και εσωτερικοί λόγοι που ωθούν και ωθούσαν ανέκαθεν τον Έλληνα να μεταναστεύσει. Μια εσωτερική ανησυχία που ταλανίζει την ταξιδιάρα ψυχή. Αλλά θα επιστρέψω στη συνέχεια σε αυτή.

Για κάποιους από σας μπορεί ο τίτλος της παρουσίασης να φαίνεται περίεργος. Μπορεί να αναρωτιέστε “μα τι λέει, και βέβαια είμαστε πρώτα Έλληνες και μετά Καναδοί”. Ή μπορεί να σκέφτεστε το αντίθετο “μα φυσικά είμαστε Καναδοί. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ δουλέψαμε, εδώ σπουδάσαμε τα παιδιά μας. Μπορεί να προερχόμαστε από την Ελλάδα αλλά τα σπίτια μας, η ζωή μας είναι εδώ, στον Καναδά”. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαι σίγουρη ότι και οι δύο απόψεις ενέχουν κάποια μικρά ψήγματα αμφιβολίας. Έτσι είναι πάντα για εκείνους που νιώθουν ότι έχουν δύο πατρίδες. Είναι δύσκολο να αισθανθούν ότι ανήκουν ολοκληρωτικά μόνο σε μία χώρα. Πάντα θα αισθάνονται ότι προδίδουν την άλλη, λίγο ή πολύ. Στην περίπτωσή μας την συγκεκριμένη, ποια από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Καναδάς, θεωρείτε ως  την σύζυγο και ποια ως  την ερωμένη δεν με απασχολεί και δε έχει και σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι άλλος λίγο άλλος πολύ, όλοι αισθάνονται ότι βρίσκονται συνεχώς σε ένα μεταίχμιο. Σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, ούτε εδώ ούτε εκεί, αλλά κάπου στη μέση.

Αυτό το αίσθημα του μετέωρου δεν είναι κάτι καινούριο. Πράγματι, οι Έλληνες είναι ένας λαός που έχει ταξιδέψει στα πέρατα της γης ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή. Είμαστε απόγονοι ανθρώπων που γύρισαν όλον τον πλανήτη και μάζεψαν όλες τις εμπειρίες που μπορεί να μαζέψει κάποιος σε ετούτον εδώ τον κόσμο. Τα μέρη στα οποία οι πρόγονοί μας μετανάστευσαν πολλά. Δεν πήγαν όλοι στο ίδιο μέρος. Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και με το τι απαιτούσε η κάθε εποχή, πήγαν στην Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, ή σε όλο το μήκος της Μεσογείου. Οι Έλληνες πήγαν παντού, έχοντας ξεκινήσει από ένα κοινό σημείο, την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο λόγος που ονομάστηκαν Έλληνες της Διασποράς.

>>“Διασπείρω” σημαίνει “σπέρνω πολλά ίδια πράγματα σε διαφορετικά σημεία”. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της μετανάστευσης των Ελλήνων. Είχαν την αίσθηση ότι ξεκινούσαν από μία χώρα, τη δική τους χώρα, και έψαχναν μια καλύτερη ζωή εκτός αυτής. Αλλά αυτή η ανάγκη εύρεσης καλύτερης ποιότητας ζωής σε καμία περίπτωση δεν μείωνε την αγάπη που ένιωθαν για την πατρίδα τους. Οι Έλληνες εκτός Ελλάδας συνήθως δεν μιλούν αρνητικά για την χώρα προέλευσής τους, σε αντίθεση βέβαια με τους Έλληνες που ζουν στη χώρα τους. Κάτι πολύ ενδιαφέρον και που μπορεί να γεμίσει μια ολόκληρη παρουσίαση από μόνο του. Αρκεί όμως εδώ να πούμε ότι η ελληνική ψυχή φαίνεται να είναι η μόνη που μπορεί να αγαπάει κάτι τόσο βαθιά και ταυτόχρονα να το μισεί τόσο ολοκληρωτικά

Εν πάσει περιπτώσει, αν τώρα κοιτάξουμε την ιστορία των Ελλήνων απο τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι Έλληνες μεταναστεύουν από τότε που εμφανίστηκαν σε αυτόν τον πλανήτη. Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης, όπως είπαμε, είναι εξωτερικοί και εσωτερικοί. Πράγματι οι πρώτες αναφορές που έχουμε για την μετανάστευσή των Ελλήνων ως αποτέλεσμα εξωτερικών  συνθηκών είναι με τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού, δηλαδή περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. >> Οι βασικές ελληνικές φυλές της εποχής, οι Αιολείς, οι Ίωνες, και οι Δωριείς ξεκινώντας από την ηπειρωτική χώρα, μετανάστευσαν προς την Ανατολή, στην Μικρά Ασία, και ίδρυσαν νέες πόλεις και νέα βασίλεια. Οι λόγοι αυτής της μετακίνησης προς την Ανατολή είναι πολλαπλοί και πολύπλοκοι αλλά μπορούν να διακριθούν στους δύο βασικούς: την οικονομία και τις πολεμικές αναταραχές μεταξύ των φυλών. Και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν έχουν και πολύ.

Η οικονομία ήταν τότε βασισμένη στην ευκολία με την οποία μπορούσες να εξασφαλίσεις τροφή και στέγη από τη γη. Η ηπειρωτική χώρα της Ελλάδας ήταν (και είναι ακόμα και σήμερα) γνωστή για την μικρή παραγωγή πρώτων υλών τροφής και στέγης. Όμως, καθώς ο πληθυσμός όλο και μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η ανάγκη εύρεσης πόρων για να εξασφαλιστεί η επιβίωσή των κατοίκων. Έπρεπε να βρεθεί μια σταθερή πηγή σιταριού και ξυλείας. Τα εδάφη της Μικράς Ασίας ανέκαθεν αποτελούσαν πλούσια πηγή πρώτων υλών. Για αυτό και προσέλκυσε τους μετανάστες του Πρώτου αυτού Αποικισμού. Ένα ιστορικό παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής γης με την αυτήν της Μικρασίας είναι όταν κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου (περί το 430 π.Χ.) οι Σπαρτιάτες είχαν αποκλείσει τα εμπορικά πλοία των Αθηναίων από το να περάσουν την Προποντίδα για να φθάσουν στο λιμάνι του Πειραιά, και η πείνα είχε χτυπήσει τους Αθηναίους σε τόσο μεγάλο βαθμό που είχε σχεδόν αφανίσει όλον τον πληθυσμό της πόλης.

Οι πολεμικές αναταραχές μεταξύ των ελληνικών φυλών επίσης οδήγησε πολλούς στην μετανάστευση. Ο πόλεμος της εποχής ήταν αποτέλεσμα ανταγωνισμών μεταξύ των φυλών για το ποιος θα έχει την κυριαρχία της μίας έκτασης γης ή της άλλης. Οι Δωριείς για παράδειγμα αυτήν την εποχή είχαν αναγκάσει πολλούς Ιωνικούς πληθυσμούς της Πελοποννήσου να αναζητήσουν αλλού πατρίδα. Εισέβαλαν στα εδάφη τους και κατέκτησαν τις πόλεις τους. Αλλά οι Δωριείς είναι μόνο ένα παράδειγμα των πολεμικών αναταραχών που χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο.

Εκτός όμως από τους παραπάνω εξωγενείς λόγους, η μετανάστευση μπορεί να είναι και αποτέλεσμα εσωτερικής ανησυχίας. Είναι στη φύση μερικών ανθρώπων να αισθάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν την τύχη τους πέραν των συνόρων εντός των οποίων έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει. Τους τραβάει η υπόσχεση των εμπειριών που προσφέρει ο κόσμος. Ακούν στο κάλεσμα αυτού που οι Αρχαίοι ονόμασαν “κλέος”, στη δόξα δηλαδή. Αλλά αυτή η ανάγκη να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τον κόσμο έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αγάπη που νιώθουν για την πατρίδα τους. Αυτός ο παροξυσμός, αυτή η αντιπαλότητα, έχει εκφραστεί εκτενώς σε ολόκληρη την Ελληνική Γραμματολογία σε όλους τους αιώνες που έχει καταγραφεί.

Το πιο δημοφιλές παράδειγμα αυτού είναι εκείνος ο μυθολογικός χαρακτήρας που έχει γίνει συνώνυμος με τα βάσανα που αντιμετωπίζει ο κάθε μετανάστης. >> Είμαι σίγουρη ότι εύκολα ανακαλείτε στην μνήμη σας τον Οδυσσέα του Ομήρου. Ο Οδυσσέας ενσαρκώνει όλα εκείνα τα συναισθήματα και τους φόβους που μας κατακλύζουν όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους κινδύνους του αγνώστου. Φιλόδοξος ο ίδιος, οι περισσότερες απειλές που αντιμετώπισε ο Οδυσσέας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πίσω στην Ιθάκη ήταν αποτέλεσμα της δικής του άρνησης να περάσει από αυτά τα άγνωστα μέρη με ταπεινότητα. Παρά την αντιπαλότητά του με τον θεό Ποσειδώνα, ο οποίος του έστηνε συνεχώς εμπόδια, ο Οδυσσέας ως βασιλιάς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του από το να ζητήσει δώρα και μεγαλεία. Όπως έγινε κατά την διάρκεια της συνάντησή του με τον Κύκλωπα για παράδειγμα. Παρόλο που έβλεπε ότι το άτομο που ζει σε αυτή την απαρχαιωμένη σπηλιά δεν θα μπορούσε να είναι πολιτισμένο, περίμενε μέχρι να γυρίσει ο Πολύφημος και να του ζητήσει να φιλοξενήσει τον ίδιο και τους συντρόφους του. Και φυσικά όλοι ξέρουμε πώς κατέληξε αυτή η ιστορία.

Οι Έλληνες λοιπόν, μέχρι και σήμερα, έχουν δείξει ότι μπορούν να αφήσουν πίσω τους το οικείο και να ιδρύσουν πόλεις και βασίλεια στον ανοίκειο και ξένο τόπο. Πόλεις και τα βασίλεια τα οποία αξίζει να σημειωθεί έγιναν υπερδυνάμεις (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη Αλεξάνδρεια είναι μόνο μερικές πόλεις που έρχονται στον νου). Η θέληση για δημιουργία και επιτυχία έχει εμπνεύσει ενός είδους φιλοδοξίας που σπάνια εμφανίζεται σε άλλα έθνη με τέτοια συνεχής συνέπεια. Μια φιλοδοξία για εξέλιξη του εαυτού, για κατάκτηση του αγνώστου, και ίδρυσης πατρίδας όπου γης. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που αισθάνεστε διχασμένοι ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Είναι τραγική ειρωνεία το ότι ως Έλληνες έχουμε την τάση να φυτεύουμε ρίζες όπου πάμε, χωρίς να ξεχνάμε τις ρίζες που αφήσαμε πίσω μας.

Η νοσταλγία που νιώθουμε για τη μαμά πατρίδα δεν εξαφανίζεται ποτέ εντελώς. Ένα κομμάτι μας μένει πίσω, ξεριζωμένο από τα σωθικά μας. Και αυτό που αφήνει πίσω του αυτό το ξερίζωμα είναι μια πληγή η οποία κάποια στιγμή επουλώνεται αλλά αφήνει και σημάδι. >> Η θάλασσα της Μεσογείου, ο ήλιος που μοιάζει να είναι πιο λαμπερός, και η γης που μοιάζει να σε καλοδέχεται κάθε φορά που επιστρέφεις σε αυτήν, μας λείπουν όλους τρομερά και φοβερά. Μια λέξη που περικλείει όλα αυτά τα συναισθήματα επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά τα τέλη του 18ου αιώνα μ.Χ. σε πολλές περιοχές του τότε Ελληνικού κόσμου της Μικράς Ασίας. Η λέξη αυτή μέχρι και σήμερα φέρει βαρέως σε όποιον την επικαλείται: “ξενιτιά” την είπαν οι πρόγονοί μας. Ο όρος αυτός ενέχει την έννοια της φθοράς του εαυτού από την ξένη γη. Και αυτή η φθορά, αυτή η πληγή παρατηρείται και σε αυτούς που μεταναστεύουν αλλά και σε αυτούς που μένουν πίσω. Χαρακιές οι οποίες κάποια στιγμή παύουν να είναι ανοιχτές αλλά ποτέ δεν θεραπεύονται ολότελα.

Και βέβαια η ξενιτιά ως όρος δεν αναφέρεται ποτέ σε οποιαδήποτε μορφή λησμόνησης της ταυτότητας. Πράγματι, οι Έλληνες έχουν την τάση να κουβαλούν την ταυτότητά τους τόσο βαθιά μέσα τους που είναι μία με την ψυχή τους. Όχι, η ξενιτιά είναι μια λέξη που αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι οι Έλληνες νιώθουν νοσταλγία για την Μαμά Πατρίδα παρόλα τα μεγαλεία που συναντούν στα ξένα. Το άλγος για νόστο, δηλαδή ο βαθύς πόνος της ψυχής για τον πολυπόθητο γυρισμό που αργεί να γίνει ή που δεν θα γίνει ποτέ.

Ο Αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος Π. Καβάφης μας δίνει ένα πιο ελπιδοφόρο μήνυμα από την ιστορία του Οδυσσέα για αυτούς που μεταναστεύουν. >> Στο ποίημά του “Ιθάκη” ο Καβάφης αναφέρει ότι παρόλο που έχεις βγει στον πηγαιμό για την Ιθάκη δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις απειλές αν πρώτα δεν τις κουβαλείς εσύ μέσα σου. Ένας ποιητής της Διασποράς, ο Καβάφης έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά τα τέλη του 18ου αιώνα. Εκείνα τα χρόνια η Ελλάδα άρχιζε να παίρνει την μορφή που έχει σήμερα. Άρχισε να γίνεται χώρα με την σύγχρονη έννοια και όλο και περισσότεροι Έλληνες της Διασποράς απαντούσαν στο κάλεσμα της πατρίδας και επιθυμούσαν να γυρίσουν πίσω στην κοιτίδα που τους γέννησε. Ή αναγκάζονταν να γυρίσουν. Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Καβάφης με το ποίημα αυτό (αλλά και με την ποίηση του γενικότερα) είναι μια εικόνα του μετανάστη ως άφοβου ερευνητή του πλανήτη. Αναγνωση Ιθακης >>

>>Έτσι λοιπόν ο στόχος μου σήμερα ήταν να φέρω στο φως κάποιες από τις σκέψεις και τις ανασφάλειες που έχουμε ο καθένας μας με το να βρισκόμαστει μετέωροι ανάμεσα σε δυο πατρίδες, χωρίς να ανήκουμε ολοκληρωτικά ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Σκέψεις και ανασφάλειες που είχαν και οι πρόγονοί μας σε όλες τις εποχές μετανάστευσης. Ως λαός οι Έλληνες δεν έχουμε περιορίσει τους εαυτούς μας σε ένα μονάχα μέρος της γης. Έχουμε καταστήσει τον πλανήτη Γη πατρίδα μας με την ηπειρωτική χώρα να δρα ως σημείο ξεκούρασης και ανάπαυσης. Ένα μέρος στο οποίο μπορούμε πάντα να γυρνάμε όταν το χρειαζόμαστε. Μια ιερή γη, η δική μας ιερή γη η οποία μας αναζωογονεί και μας βοηθά να επιστρέψουμε στα ξένα και να ζήσουμε τη ζωή με τα όλα της.

Ευχαριστώ


Ομιλίες-Μαγ. Αγραφιώτη MA in Counseling και Κατ. Αποκατανίδου Φιλολόγου

Πολιτιστική εκδήλωση με δύο ομιλίες στην αγκαλιά της Παροικίας, της Παμμακεδονική Ένωσης Οντάριο, στο Μακεδονικό Πολιτιστικό Κέντρο την Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017. Την Πέμπτη 23 Μαρτίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο και τον ομογενειακό Οργανισμό της ΑΧΕΠΑ οι « Θυγατέρες της Πηνελόπης»

Monday, 6 March 2017

Ο περίεργος θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου


                                               

                                              Ο Περίεργος Θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 Ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά αινίγματα, χειρότερο κι απ’ την ίδια την σφήκα της Αιγύπτου, είναι το ποιός σκότωσε τον Μέγα Αλέξανδρο. Κάποιοι αβασάνιστα θέλουν να χρεώσουν τον θάνατο του Αλεξάνδρου στους συντρόφους του. Σ’αυτούς δηλαδή που με την παραμικρή παράλειψη καθήκοντος την ώρα της μάχης, στις οποίες σημειωτέον ο Αλέξανδρος διεκδικούσε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, θα μπορούσαν αναρίθμητες φορές να επιφέρουν τον θάνατο του ακατάβλητου στρατηλάτη απ’ την Μακεδονία. Κάποτε μάλιστα, όταν ο στρατηγός του Παρμενίων, του έγραψε να προσέξει τον φίλο και προσωπικό του γιατρό Φίλιππο, ως πιθανό προδότη και δηλητηριαστή του, αυτός πρώτα διάβασε το γράμμα και με το ένα χέρι παρέδωσε στον γιατρό του Φίλιππο την επιστολή που τον κατηγορούσε για προδοσία και με το άλλο πήρε απ’ τα χέρια του το φάρμακο και το ήπιε μπροστά σ’ όλους, χωρίς φυσικά να βλαφτεί. 

Fyrom v. Greeece by the President James Karas

FYROM v. GREECE - FROM THE STREETS TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

                       HOW TO HAVE YOUR CAKE AND EAT IT TOO

 By James Karas

In September 1991, the Socialist Republic of Macedonia, one of the constituent parts of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia held a referendum and subsequently declared itself an independent and sovereign nation under the name Republic of Macedonia.

Regions of Ancient Macedonia


                                                                                

Regions of Ancient Macedonia

Pre-Philip II:

  Upper Macedonia

Ancient Name:                   Modern name and Location:       

ORESTIS                         Kastoria province, Greece       
TYMPHAEA                        Grevena province, Greece       
ELIMEIA                         S. Kozane province, Greece     
EORDAEA                         N. Kozane province, Greece     
LYNKESTIS                       Florina province, Greece       
PELAGONIA                       Monastiri (Bitola), FYROM

Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο, Έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις διαλέξεις...

Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο,


Έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις διαλέξεις με θέματα:“Ποια η Αριστοτελική έννοια της Ψυχήςκαι τι μας χρησιμεύει στην καθημερινή μας ζωή”.


 Ομιλήτρια:

Μαγδαληνή ΑγραφιώτηMA in Counselling

Clinical Fellow of the Ontario Association for Marriage and Family Therapy


Η Διασπορά: Είμαστε πρώτα Έλληνεςκαι μετά Καναδοί ή το αντίστροφο;” 


Ομιλήτρια:

Κατερίνα ΑποκατανίδηΚαθηγήτρια


Πέμπτη 23 Mαρτίου 20176.30 -8.00 μ.μ.


Θα ακολουθήσει δεξίωση.Μακεδονικό Πολιτιστικό Κέντρο406 Danforth Ave.Toronto, Ontario M4K 1P3


Από τη Γραμματεία της Παμμακεδονικής Ένωσης          

Friday, 3 February 2017

Ιστορική διάλεξη: 100 χρόνια Ιστορίας. Ο Εθνικός Διχασμός
Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο διοργώνωσε διάλεξη την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017,  με θέμα,
100 χρόνια Ιστορίας. Ο Εθνικός Διχασμός και η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χώρα στα πρόθυρα του εμφυλίου.
:από την Έδρα HHF Νεοελληνικής Ιστορίας του York University.

Thursday, 2 February 2017

Βασιλόπιτα 2017


Την καθιερωμένη γιορτή για την κοπή της βασιλόπιτας διοργάνωσε χθες το βράδυ η Παμμακεδονική Ένωση στο Πολιτιστικό Κέντρο επί της Danforth Ave. Ήταν μια πραγματικά άρτια οργανωμένη από το Δ. Συμβούλιο εκδήλωση και την επίβλεψη της Α΄ Αντιπροέδρου κ. Τερέζας Νικολαΐδου. Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα από Μακεδόνες και φίλους, απόλαυσαν το νοστιμότατο σολομό με γαρίδες και το γευστικό ελληνικό κρασί, ενώ οι ..μερακλήδες χόρεψαν μέχρι αργά το βράδυ ελληνικούς χορούς με την ορχήστρα του Γιώργου Αζελή.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα της εκδήλωσης          

Sunday, 4 December 2016

Συγκλονιστική ανατροπή: Το Νational Geographic προβάλλει παγκοσμίως την Ελληνικότητα της Μακεδονίας! (video)


Σηματοδοτεί την επερχόμενη αλλαγή κορυφής στην αμερικανική εξωτερική πολιτική για το Σκοπιανό!

 Το αμερικανικό National Geographic πραγματοποιεί απίστευτη στροφή 180 μοιρών, καθώς από τους χάρτες που ανέγραφαν «Μακεδονία» τα Σκόπια στο παρελθόν, περνάει τώρα στην απόλυτη δικαίωση του Ελληνισμού και στην πιο ανέλπιστη παγκόσμια προβολή της ελληνικότητας της Μακεδονίας, του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, επηρεάζοντας έτσι την ελίτ της Αμερικής, πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, πολιτισμική! Κάτι το οποίο αποτελεί χαστούκι θανάτου στα Σκόπια!

Saturday, 26 November 2016

Ο Οδυσσέας και η Γυναίκα στην Κοινωνία των Ανδρών

Χαιρετισμοί

Κυρίες και κύριοι χαίρετε και καλωσορίσατε στην αποψινή ομιλία. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που είμαι και πάλι εδώ απόψε μαζί σας και που έχω την τύχη και την τιμή να συνεργάζομαι με την Παμμακεδονική Ένωση του Οντάριο. Η συνεργασία μου με το διοικητικό συμβούλιο της ένωσης θα μου μείνει ως αξέχαστη εμπειρία χαράς και ευδαιμονίας γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα μέσω του φορέα αυτού να ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω: τα αρχαία κείμενα.